Regulamin serwisu Moje innogy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu Moje innogy, udostępnianego przez innogy Polska S.A.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych Klientowi za pomocą serwisu Moje innogy jest akceptacja Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z innogy Polska bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu i na warunkach określonych Regulaminem.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://moje.innogy.pl oraz w Serwisie.

II. Definicje

 1. Na potrzeby Regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:
  1. innogy Polska – innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011733, NIP: 525-00-07-94, z kapitałem zakładowym w wysokości 75 066 000,00 zł (wpłaconym w całości).
  2. Serwis Moje innogy (dalej jako „Serwis”) – strona internetowa dostępna za pośrednictwem https://moje.innogy.pl przeznaczona do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Klient Indywidualny – konsument pobierający energię elektryczną lub gaz ziemny na własny użytek w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarła z innogy Polska umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego. Klient posiada numer Partnera Handlowego nadany przez system rozliczeniowy innogy Polska.
  4. Klient Instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą – przedsiębiorca, który zawarł z innogy Polska umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego. Klient posiada numer Partnera Handlowego nadany przez system rozliczeniowy innogy Polska.
  5. Klient – Klient Indywidualny lub Klient Instytucjonalny.
  6. Umowa – zawarta pomiędzy Klientem i innogy Polska umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji gazu zemnego.
  7. Użytkownik - Klient lub dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pozytywnie zweryfikowany w procesie rejestracji do Serwisu.
  8. Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie, utworzone zgodnie z punktem III. Regulaminu.
  9. Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie, który wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych, tj.: adresu e-mail, loginu i hasła oraz aktywacji, na zasadach określonych w punkcie III. Regulaminu.
  10. Login – identyfikator Użytkownika wybierany podczas Rejestracji, który w połączeniu z Hasłem umożliwia dostęp do Konta. Login powinien składać się z minimum 6 znaków i może zawierać cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki: „@” „.” „_” „-„.
  11. Hasło - ciąg znaków, ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający w połączeniu z Loginem dostęp do Konta. Hasło powinno zawierać minimum 6 znaków spośród liter i cyfr. Zalecane jest, aby hasło składało się z co najmniej dwóch grup symboli - cyfry, wielkie litery, małe litery, znaki specjalne np.: %^&+.
  12. Partner Handlowy – numeryczne oznaczenie Klienta nadawane Klientowi przez innogy Polska przy zawieraniu Umowy z innogy Polska, niezbędne do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych bilingowych. Numer Partnera Handlowego prezentowany jest na Umowie i dokumentach rozliczeniowych od innogy Polska.
  13. Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy - to ciąg znaków identyfikujących Klienta, przypisywany do Klienta podczas zawierania Umowy, niezbędny do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  14. Proces łączenia Konta - proces dodawania do Konta, na zasadach określonych w punkcie IV. Regulaminu, następujących danych:
   1. numeru Partnera Handlowego i numeru PESEL (w przypadku Klientów Indywidualnych) lub numeru Partnera Handlowego i numeru NIP (w przypadku Klientów Instytucjonalnych) w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych billingowych Klienta,
   2. numeru Umowy w procesie zmiany sprzedawcy i numeru PESEL (w przypadku Klientów Indywidualnych) lub numeru Umowy w procesie zmiany sprzedawcy i numeru NIP (w przypadku Klientów Instytucjonalnych) w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  15. Konto Umowy - reprezentuje w systemie rozliczeniowym innogy Polska Umowę (grupę Umów) i zawiera wszystkie Umowy Partnera Handlowego, z których rozliczenia wykazywane są wobec Klienta na wspólnym (jednym) dokumencie rozliczeniowym. Możliwa jest sytuacja, w której Klient posiada więcej niż jedno Konto Umowy w systemie innogy Polska, zależnie od stosunków umownych wiążących Klienta z innogy Polska, w tym trybu i okresu ich powstawania. Numer Konta Umowy prezentowany jest na dokumentach rozliczeniowych, wystawianych na rzecz Klienta przez innogy Polska.
  16. Dane billingowe - dane Klienta, obejmujące informacje dotyczące posiadanych Kont Umowy, punktów poboru energii elektrycznej, punktów poboru gazu oraz wysokości należności wynikających z dokumentów rozliczeniowych wystawianych Klientowi przez innogy Polska.
  17. Salon innogy – miejsce bezpośredniej obsługi Klientów innogy Polska. Informacje, o aktualnych lokalizacjach Salonów innogy dostępne są w szczególności pod adresem www.innogy.pl.
  18. Centrum Kontaktu z Klientem – Centrum obsługi Klientów:
   1. telefonicznej pod numerem telefonu: +48 22 821 46 46 (Klienci Indywidualni), +48 22 821 46 40 (Klienci Instytucjonalni);
   2. korespondencyjnej na adres: innogy Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa;
   3. e-mailowej na adres: moje@innogy.com.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną na stronie internetowej https://moje.innogy.pl przez wypełnienie dedykowanego formularza. Formularz Rejestracji wymaga podania następujących danych Użytkownika: adresu e-mail Użytkownika, Loginu oraz Hasła.
  2. za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
  3. osobiście w Salonie innogy.
 2. Na podany w toku Rejestracji adres e - mail automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym Konta.
 3. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą jej potwierdzenia przez skuteczne kliknięcie w link aktywacyjny.

IV. Proces łączenia Konta

 1. Łączenie Konta w Serwisie z Partnerem Handlowym lub Umową w procesie zmiany sprzedawcy następuje przez wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza łączenia.
 2. W formularzu łączenia Konta z Partnerem Handlowym Klient Indywidualny podaje Numer Partnera Handlowego i numer PESEL.
 3. W formularzu łączenia Konta z Partnerem Handlowym Klient Instytucjonalny podaje Numer Partnera Handlowego i numer NIP.
 4. W formularzu łączenia Konta z Umową w procesie zmiany sprzedawcy Klient Indywidualny Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy i numer PESEL.
 5. W formularzu łączenia Konta z Umową w procesie zmiany sprzedawcy Klient Instytucjonalny podaje Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy i numer NIP.
 6. Użytkownik może dokonać łączenia swojego Konta z dowolną ilością Partnerów Handlowych i Umów w Procesie Zmiany Sprzedawcy, stosownie do decyzji Użytkownika i łączących Użytkownika z innogy Polska stosunków umownych.
 7. Proces łączenia Konta może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem telefonicznego Centrum Kontaktu z Klientem lub
  3. osobiście w Salonie innogy.

V. Funkcjonalności i usługi Serwisu

 1. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest w Serwisie, w zakładce Pomoc oraz na stronie http://www.innogy.pl/pl/moje-innogy
 2. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu, zakres usług oraz zakres funkcjonalny Serwisu może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie.
 3. Zmiana zakresu funkcjonalnego lub zakresu usług w Serwisie nie wymaga zmiany Regulaminu.
 4. innogy Polska zastrzega sobie prawo czasowego lub bezterminowego ograniczania, zawieszenia lub zmiany usług lub funkcjonalności Serwisu.
 5. W ramach Serwisu dostępne są m.in. następujące usługi i funkcjonalności (wyliczenie ma charakter poglądowy):
  1. Edycja danych podanych podczas Rejestracji: adresu e-mail, Loginu oraz Hasła;
  2. Wgląd i aktualizacja danych określonych w zawartej Umowie;
  3. Informacja o usługach, z których korzysta Użytkownik w ramach Umowy;
  4. Wgląd do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w formie elektronicznej;
  5. Wgląd do informacji o szczegółach rozliczeń, w tym do informacji o wysokości należności i terminach płatności;
  6. Dokonywanie płatności należności za pośrednictwem Serwisu;
  7. Wgląd do wykresów zużycia energii elektrycznej i zużycia gazu ziemnego;
  8. Zarządzanie zgodami marketingowymi;
  9. Otrzymywanie faktur w formie elektronicznej;
  10. Aktywacja i dezaktywacja dodatkowych (opcjonalnych) usług w Serwisie;
  11. Udostępnianie Konta na zasadach i w celu określonym w odrębnym regulaminie.
 6. Dla Użytkownika dostępne w ramach Serwisu są tylko dane zaciągnięte do Serwisu w ramach lub w związku z Procesem łączenia Konta. Do niektórych funkcjonalności Serwisu mogą mieć zastosowanie postanowienia odrębnych regulaminów, przy czym w zakresie nie objętym tymi regulaminami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 7. Prezentacje danych w Serwisie, w tym prezentacje graficzne nie mogą służyć do weryfikacji danych podawanych przez innogy Polska na dokumentach rozliczeniowych. W przypadku różnic, nadrzędne są dane uwidocznione na oryginałach dokumentach rozliczeniowych.

VI. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie wiąże się z pobieraniem przez innogy Polska opłat z tego tytułu.
 2. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla obszaru Polski.
 3. innogy Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji lub konserwacji.
 4. innogy Polska jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 5. Usunięcie danych Użytkownika z Serwisu następuje na każde żądanie Użytkownika, zgłoszone za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem lub w Salonie innogy.
 6. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, zostanie niezwłocznie zablokowany dostęp do danych tej Umowy w Serwisie.
 7. Na adres e-mail podany przy Rejestracji lub w toku korzystania z Serwisu przesyłane będą informacje wskazane wprost w Regulaminie, a także związane z kwestiami informacyjnymi, technicznymi czy obsługowymi Serwisu. W przypadku aktywowania przez Użytkownika opcjonalnych usług w Serwisie, przesyłane będą również informacje wskazane w opisie takiej usługi.

VII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dyspozycje, które zostały złożone i zrealizowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hasło i Login, PESEL (a Klient Instytucjonalny – NIP), numer Partnera Handlowego lub numer Umowy przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 4. Klient lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Serwisu przez osoby niepowołane, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, numeru PESEL (albo numeru NIP), numeru Partnera Handlowego lub numeru Umowy, jeśli Klient lub Użytkownik nie dochował należytej staranności lub ostrożności w zapewnieniu ich bezpieczeństwa.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli prawidłowości wykonania wprowadzonych w Serwisie dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, do kontaktu z innogy Polska w sposób przewidziany w punkcie IX. Regulaminu.
 6. Zakazane jest nadużywanie Serwisu lub innych środków komunikacji elektronicznej innogy Polska, jak też dostarczanie do lub za ich pośrednictwem treści:
  1. bezprawnych, w tym naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje czy prawa lub dobra osobiste;
  2. powodujących przeciążenie lub utrudnienia w pracy systemów, w tym systemów teleinformatycznych innogy Polska w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).

VIII. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności lub usług Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. najnowsze wersje przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 480 pikseli;
  3. instalacja dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu;
  4. dostęp do Internetu.
 2. innogy Polska nie kontroluje środowiska informatycznego po stronie Użytkownika, w tym problemów lub ograniczeń technicznych oprogramowania lub sprzętu komputerowego, a które w szczególności uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w całości lub w części.
 3. Konieczne jest upewnienie się przez Użytkownika we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko czy środowisko informatyczne Użytkownika jest odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.

IX. Informacje, Zgłaszanie Uwag i Reklamacji

 1. Klient może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Serwisem za pomocą formularza do kontaktu z innogy Polska, dostępnego w ramach Serwisu lub za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
 2. Zapytania, uwagi lub reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, numer Partnera Handlowego i dokładny adres nadawcy (nie dotyczy formy kontaktu za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu), jak również dokładny opis i powód zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, przy czym Reklamacje będą rozpoznawane na warunkach i w terminie, określonych w Umowie.

X. Ochrona danych osobowych

 1. innogy Polska jest administratorem danych osobowych Klienta Indywidualnego lub Klienta Instytucjonalnego w zakresie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – strony Umowy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zm.).
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane z korzystaniem z Serwisu, w tym na potrzeby związane ze świadczeniem usług w Serwisie.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych, które są przetwarzane przez innogy Polska w ramach korzystania przez Klienta z Serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania przez Klienta z Serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. innogy Polska zastrzega prawo zmiany Regulaminu. W zakresie postanowień dotyczących Klientów Indywidualnych zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, a także mające wpływ na Serwis: zmiany w systemie teleinformatycznym, informatycznym, zmiany w innogy Polska lub zmiany w ofercie.
 2. O zmianie Regulaminu, innogy Polska poinformuje na stronie internetowej oraz za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika podanego w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali aktualną wersję Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory wynikające z korzystania z Serwisu lub związane z Serwisem będą rozpatrywane w ramach jurysdykcji sądów polskich, przez właściwy sąd powszechny.