Regulamin serwisu Moje innogy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu Moje innogy, udostępnianego przez innogy Polska S.A.
 2. Z serwisu Moje innogy mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych Klientowi za pomocą serwisu Moje innogy jest akceptacja Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z innogy Polska bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu i na warunkach określonych Regulaminem.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://moje.innogy.pl oraz w Serwisie.

II. Definicje

 1. Na potrzeby Regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:
  1. innogy Polska – innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011733, NIP: 525-00-07-94, z kapitałem zakładowym w wysokości 75 066 000,00 zł (wpłaconym w całości).
  2. Serwis Moje innogy (dalej jako „Serwis”) – strona internetowa dostępna za pośrednictwem https://moje.innogy.pl przeznaczona do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Klient – odbiorca posiadający Umowę z innogy Polska.
  4. Umowa – zawarta pomiędzy Klientem i innogy Polska umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego.
  5. Użytkownik - Klient lub dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pozytywnie zweryfikowany w procesie rejestracji do Serwisu.
  6. Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie, utworzone zgodnie z punktem III. Regulaminu.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie, który wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych, tj.: adresu e-mail, loginu i hasła oraz aktywacji, na zasadach określonych w punkcie III. Regulaminu.
  8. Login – identyfikator Użytkownika wybierany podczas Rejestracji, który w połączeniu z Hasłem umożliwia dostęp do Konta. Login powinien składać się z minimum 6 znaków i może zawierać cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki: „@” „.” „_” „-„.
  9. Hasło - ciąg znaków, ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający w połączeniu z Loginem dostęp do Konta. Hasło powinno zawierać minimum 6 znaków spośród liter i cyfr. Zalecane jest, aby hasło składało się z co najmniej dwóch grup symboli - cyfry, wielkie litery, małe litery, znaki specjalne np.: %^&+.
  10. artner Handlowy – numeryczne oznaczenie Klienta nadawane Klientowi przez innogy Polska przy zawieraniu Umowy z innogy Polska, niezbędne do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych bilingowych. Numer Partnera Handlowego prezentowany jest na Umowie i dokumentach rozliczeniowych od innogy Polska.
  11. Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy - to ciąg znaków identyfikujących Klienta, przypisywany do Klienta podczas zawierania Umowy, niezbędny do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  12. Proces łączenia Konta - proces dodawania do Konta, na zasadach określonych w punkcie

   IV. Regulaminu, następujących danych:

   1. numeru Partnera Handlowego i numeru PESEL lub numeru NIP (zależy od danych wskazanych w Umowie) w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych billingowych Klienta,
   2. numeru Umowy w procesie zmiany sprzedawcy i numeru PESEL lub numeru NIP (zależy od danych wskazanych w Umowie) lub numeru Umowy w procesie zmiany w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  13. Konto Umowy - reprezentuje w systemie rozliczeniowym innogy Polska Umowę (grupę Umów) i zawiera wszystkie Umowy Partnera Handlowego, z których rozliczenia wykazywane są wobec Klienta na wspólnym (jednym) dokumencie rozliczeniowym. Możliwa jest sytuacja, w której Klient posiada więcej niż jedno Konto Umowy w systemie innogy Polska, zależnie od stosunków umownych wiążących Klienta z innogy Polska, w tym trybu i okresu ich powstawania. Numer Konta Umowy prezentowany jest na dokumentach rozliczeniowych, wystawianych na rzecz Klienta przez innogy Polska.
  14. Dane billingowe - dane Klienta, obejmujące informacje dotyczące posiadanych Kont Umowy, punktów poboru energii elektrycznej, punktów poboru gazu oraz wysokości należności wynikających z dokumentów rozliczeniowych wystawianych Klientowi przez innogy Polska.
  15. Salon innogy – miejsce bezpośredniej obsługi Klientów innogy Polska. Informacje, o aktualnych lokalizacjach Salonów innogy dostępne są w szczególności pod adresem www.innogy.pl.
  16. Centrum Kontaktu z Klientem – Centrum obsługi Klientów:
   • telefonicznie pod numerem: Klienci indywidualni - 22 821 46 46, małe i średnie przedsiębiorstwa - 22 821 46 40, duże przedsiębiorstwa 22 821 39 39;
   • korespondencyjnie na adres: Klienci indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa: innogy Polska S.A. ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa; duże przedsiębiorstwa innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,
   • e-mailowo na adres: moje@innogy.com.

III. Rejestracja

 1. Proces łączenia Konta może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną na stronie internetowej https://moje.innogy.pl przez wypełnienie dedykowanego formularza. Formularz Rejestracji wymaga podania następujących danych Użytkownika: adresu e-mail Użytkownika, Loginu oraz Hasła.
  2. za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
  3. osobiście w Salonie innogy.
 2. Na podany w toku Rejestracji adres e - mail automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym Konta.
 3. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą jej potwierdzenia przez skuteczne kliknięcie w link aktywacyjny.

IV. Proces łączenia Konta

 1. Łączenie Konta w Serwisie z Partnerem Handlowym lub Umową w procesie zmiany sprzedawcy następuje przez wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza łączenia.
 2. W formularzu łączenia Konta z Partnerem Handlowym Klient podaje Numer Partnera Handlowego i numer PESEL lub numer NIP.
 3. W formularzu łączenia Konta z Umową w procesie zmiany sprzedawcy Klient Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy i numer PESEL lub numer NIP.
 4. Użytkownik może dokonać łączenia swojego Konta z dowolną liczbą Partnerów Handlowych i Umów w Procesie Zmiany Sprzedawcy, stosownie do decyzji Użytkownika i łączących Użytkownika z innogy Polska stosunków umownych.
 5. Proces łączenia Konta może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem telefonicznego Centrum Kontaktu z Klientem lub
 6. osobiście w Salonie innogy, z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw, którym przydzielono opiekuna.

V. Funkcjonalności i usługi Serwisu

 1. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest w Serwisie, w zakładce Pomoc oraz na stronie http://www.innogy.pl/pl/moje-innogy
 2. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu, zakres usług oraz zakres funkcjonalny Serwisu może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie.
 3. Zmiana zakresu funkcjonalnego lub zakresu usług w Serwisie nie wymaga zmiany Regulaminu.
 4. innogy Polska zastrzega sobie prawo czasowego lub bezterminowego ograniczania, zawieszenia lub zmiany usług lub funkcjonalności Serwisu.
 5. W ramach Serwisu dostępne są m.in. następujące usługi i funkcjonalności (wyliczenie ma charakter poglądowy): 
  1. Edycja danych podanych podczas Rejestracji: adresu e-mail, Loginu oraz Hasła;
  2. Wgląd i aktualizacja danych określonych w zawartej Umowie;
  3. Informacja o usługach, z których korzysta Użytkownik w ramach Umowy;
  4. Wgląd do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w formie elektronicznej;
  5. Wgląd do informacji o szczegółach rozliczeń, w tym do informacji o wysokości należności i terminach płatności;
  6. Dokonywanie płatności należności za pośrednictwem Serwisu;
  7. Wgląd do wykresów zużycia energii elektrycznej i zużycia gazu ziemnego;
  8. Zarządzanie zgodami marketingowymi;
  9. Otrzymywanie faktur w formie elektronicznej;
  10. Aktywacja i dezaktywacja dodatkowych (opcjonalnych) usług w Serwisie;
  11. Udostępnianie Konta na zasadach i w celu określonym w odrębnym regulaminie.
 6. Dla Użytkownika dostępne w ramach Serwisu są tylko dane zaciągnięte do Serwisu w ramach lub w związku z Procesem łączenia Konta. Do niektórych funkcjonalności Serwisu mogą mieć zastosowanie postanowienia odrębnych regulaminów, przy czym w zakresie nieobjętym tymi regulaminami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 7. Prezentacje danych w Serwisie, w tym prezentacje graficzne nie mogą służyć do weryfikacji danych podawanych przez innogy Polska na dokumentach rozliczeniowych. W przypadku różnic, nadrzędne są dane uwidocznione na oryginałach dokumentach rozliczeniowych.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. innogy Polska jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).
 2. Podczas przekazywania przez Użytkownika danych osobowych na cele związane Rejestracją lub Procesem łączenia Konta, innogy Polska przekazuje Użytkownikowi wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w formie umożliwiającej ich zapisanie na nośniku danych Użytkownika i umożliwiającej wydrukowanie, jak również ustawicznie udostępnia te dane w stopce strony Serwisu pod nazwą Obowiązek Informacyjny. W przypadku Użytkownika, który nie dokona Procesu łączenia Konta, powyższe informacje przekazywane są jednorazowo w toku Rejestracji lub pierwszego logowania w przypadku zmiany tych informacji.
 3. innogy Polska S.A. przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, również po skorzystaniu przez Klienta z prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również przed udzieleniem przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zgód na przetwarzanie jego danych osobowych na cele określone w treści zgód dostępnych w zakładce Dane i ustawienia w sekcji Zgody.

VIII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Klientowi, który:

  (1) nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

  (2) i który zarazem ukończył Proces łączenia Konta,
  w ramach funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem umożliwia się korzystanie z następujących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych polegające na otrzymaniu kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (tzw. ekstrakcja);
  2. prawo sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo wyrażenia lub cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w treści każdej ze zgód;
  4. prawo wniesienia, za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

  Do powyższych funkcjonalności odpowiednio stosuje się pkt V. ppkt 1 - 4 Regulaminu.

 2. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt VIII. ppkt 1, nieprowadzącego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Serwisu z prawa dostępu do danych i otrzymania kopii danych osobowych, poprzez Serwis należy skorzystać z linku: https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Ekstrakt-danych i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie. Dane są udostępnione w formie wygenerowanego automatycznie pliku, do którego adres zostanie Klientowi przekazany za pośrednictwem e-mail i będzie wymagał autoryzacji poprzez sms. Wygenerowany plik nadaje się do wielokrotnego odtworzenia i zapisu, a dostępny jest pod wygenerowanym adresem przez 30 dni od dnia jego wygenerowania.
 3. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt VIII. ppkt 1, prowadzącego działalność gospodarczą, z prawa dostępu do danych i otrzymania kopii danych osobowych należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: WNIOSEK O EKSTRAKT (KOPIĘ DANYCH) i złożyć go za pośrednictwem Centrum kontaktu.
 4. W celu skorzystania za pośrednictwem Serwisu z prawa sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, po zalogowaniu do Serwisu, należy wejść w zakładkę Dane i ustawienia w sekcji Dane klienta. wprowadzić na formularzu prawidłowe dane osobowe w miejsce nieprawidłowych oraz zaakceptować zmianę. W przypadku skorzystania za pośrednictwem Serwisu z prawa do uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, należy postępować zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, z tym zastrzeżeniem, że nowe dane osobowe wprowadzane są w puste pola formularza. Sprostowanie lub uzupełnienie następuje automatycznie poprzez ujawnienie nowych lub sprostowanych danych w zakładce Dane i ustawienia w sekcji Dane Klienta, jak również poprzez odnotowanie tej operacji w zakładce Dane i ustawienia w sekcji Historia konta.
 5. Innogy Polska zastrzega sobie możliwość ograniczenia rodzajów danych osobowych, o których sprostowanie lub uzupełnienie można wystąpić za pośrednictwem Serwisu.
 6. Każdy Klient uprawniony jest również za pośrednictwem Serwisu w zakładce Dane i ustawienia w sekcji Zgody do:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w treści każdej ze zgód;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w treści zgody uprzednio wyrażonej.
 7. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt VIII. ppkt 1, nieprowadzącego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Serwisu z prawa do przeniesienia danych, które przetwarzamy, poprzez Serwis należy skorzystać z linku: https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Przeniesienie-danych i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie. Dane są udostępnione w formie wygenerowanego automatycznie pliku, do którego link zostanie przekazany nowemu Administratorowi za pośrednictwem e-mail i będzie wymagał autoryzacji poprzez sms. W procesie należy wskazać dane nowego administratora w formularzu dostępnym pod linkiem https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Przeniesienie-danych Wygenerowany plik nadaje się do wielokrotnego odtworzenia i zapisu, a dostępny jest pod wygenerowanym adresem przez 30 dni od dnia jego wygenerowania.
 8. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt VIII. ppkt 1, prowadzącego działalność gospodarczą, z prawa do przeniesienia danych, które przetwarzamy, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH DO NOWEGO ADMINISTRATORA i złożyć go za pośrednictwem Centrum kontaktu.
 9. Prawo do korzystania z praw określonych w ppkt. 1 powyżej za pośrednictwem Serwisu nie wyłącza lub ogranicza praw Klienta do korzystania z tych lub innych uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem innych form kontaktu z innogy Polska, w tym poprzez kontakt z Centrum Kontaktu.

IX. Prawo do blokady lub usunięcia Konta

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu uprawniony jest w każdym momencie do dezaktywowania Konta poprzez skierowanie żądania poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub poprzez Centrum kontaktu z Klientem.
 2. W razie blokady Konta przez Użytkownika, konto zostanie dezaktywowane, co uniemożliwi dostęp do Serwisu. Dostęp do takiego konta może zostać przywrócony poprzez skierowanie prośby do Centrum kontaktu z Klientem.
 3. W przypadku braku wniosku o przywrócenie dostępu do Konta blokada Konta będzie utrzymana do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika, a w przypadku nieusunięcia Konta do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika z tytułu zawartych przez Użytkownika umów z innogy Polska lub związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w Serwisie Moje innogy, chyba że Użytkownik wniesie sprzeciw określony w pkt. VIII ppkt.1.2 lit. d) Regulaminu. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu uprawniony jest w każdym momencie do usunięcia Konta poprzez skierowanie żądania poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub poprzez Centrum kontaktu z Klientem.
 4. W razie usunięcia Konta przez Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do Serwisu, a innogy Polska przestaje przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu.
 5. Usunięcie Konta może nastąpić również w przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na cele związane ze świadczeniem na jego rzecz usług drogą elektroniczną, albowiem warunkiem korzystania z Serwisu jest możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez innogy Polska na cele związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik może złożyć poprzez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem. Skorzystanie przez Użytkownika z prawa do ograniczenia przetwarzania danych następuje w przypadkach określonych w informacji przekazywanej zgodnie z pkt. VII ppkt. 2 lub 3 Regulaminu i zależnie od przypadku ograniczenie przetwarzania danych osobowych w Serwisie może spowodować blokadę Konta, usunięcie Konta lub niedostępność pełnej funkcjonalności Serwisu.
 6. W przypadku, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie niejednoznaczny, zwłaszcza, jeżeli nie będzie wiadome w jakim zakresie Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź z jakiego uprawnienia związanego z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik chce skorzystać, innogy Polska skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia treści żądania Użytkownika. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na cele związane ze świadczeniem na jego rzecz usługi drogą elektroniczną w zakresie Serwisu wobec zaistnienia jednego z przypadków określonych w informacji przekazywanej zgodnie z pkt. VII ppkt. 2 lub 3 Regulaminu, Konto to zostanie odpowiednio zablokowane, usunięte lub nastąpi ograniczenie pełnej funkcjonalności Serwisu, zaś innogy Polska przestanie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu, za wyjątkiem przechowywania w przypadku blokady Konta lub ograniczenia dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu. Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany o konsekwencjach swojego żądania.
 7. W przypadku Użytkownika, który nie dokonał Procesu łączenia Konta, Konto ulega automatycznemu usunięciu po upływie 6 miesięcy od daty Rejestracji.

X. Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dyspozycje, które zostały złożone i zrealizowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hasło i Login, PESEL lub NIP, numer Partnera Handlowego lub numer Umowy przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych osobowych tylko do pól do tego celu przeznaczonych.
 5. Klient lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Serwisu przez osoby niepowołane, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, numeru PESEL (albo numeru NIP), numeru Partnera Handlowego lub numeru Umowy, jeśli Klient lub Użytkownik nie dochował należytej staranności lub ostrożności w zapewnieniu ich bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli prawidłowości wykonania wprowadzonych w Serwisie dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, do kontaktu z innogy Polska poprzez Centrum kontaktu z Klientem.
 7. Zakazane jest nadużywanie Serwisu lub innych środków komunikacji elektronicznej innogy Polska, jak też dostarczanie do lub za ich pośrednictwem treści:
  1. bezprawnych, w tym naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje czy prawa lub dobra osobiste;
  2. powodujących przeciążenie lub utrudnienia w pracy systemów, w tym systemów teleinformatycznych innogy Polska w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).

XI. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności lub usług Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. najnowsze wersje przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 480 pikseli;
  3. instalacja dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu;
  4. dostęp do Internetu.
 2. innogy Polska nie kontroluje środowiska informatycznego po stronie Użytkownika, w tym problemów lub ograniczeń technicznych oprogramowania lub sprzętu komputerowego, a które w szczególności uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w całości lub w części.
 3. Konieczne jest upewnienie się przez Użytkownika we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko czy środowisko informatyczne Użytkownika jest odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.

XII. Informacje, Zgłaszanie Uwag i Reklamacji

 1. Klient może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Serwisem za pomocą formularza do kontaktu z innogy Polska, dostępnego w ramach Serwisu lub za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
 2. Zapytania, uwagi lub reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, numer Partnera Handlowego i dokładny adres nadawcy (nie dotyczy formy kontaktu za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu), jak również dokładny opis i powód zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, przy czym Reklamacje będą rozpoznawane na warunkach i w terminie, określonych w Umowie.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. innogy Polska zastrzega prawo zmiany Regulaminu. W zakresie postanowień dotyczących Klientów zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, a także mające wpływ na Serwis: zmiany w systemie teleinformatycznym, informatycznym, zmiany w innogy Polska lub zmiany w ofercie.
 2. O zmianie Regulaminu, innogy Polska poinformuje na stronie internetowej oraz za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika podanego w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali aktualną wersję Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory wynikające z korzystania z Serwisu lub związane z Serwisem będą rozpatrywane w ramach jurysdykcji sądów polskich, przez właściwy sąd powszechny.