Regulamin serwisu Moje innogy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu Moje innogy, udostępnianego przez innogy Polska S.A.
 2. Z serwisu Moje innogy mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych Klientowi za pomocą serwisu Moje innogy jest akceptacja Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z innogy Polska bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu i na warunkach określonych Regulaminem.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://moje.innogy.pl oraz w Serwisie (definicja poniżej).

II. Definicje

 1. Na potrzeby Regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:
  1. innogy Polska – innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011733, NIP: 525-00-07-94, z kapitałem zakładowym w wysokości 165 066 000,00 zł (wpłaconym w całości).
  2. Serwis Moje innogy (dalej jako „Serwis”) – strona internetowa dostępna za pośrednictwem https://moje.innogy.pl przeznaczona do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Klient – odbiorca będący stroną Umowy z innogy Polska.
  4. Umowa – zawarta pomiędzy Klientem i innogy Polska umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego.
  5. Aneks – aneks do Umowy zawarty na czas określony pomiędzy Klientem i innogy Polska za pośrednictwem Serwisu, w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej lub najmu produktów nieenergetycznych.
  6. Użytkownik - Klient lub dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pozytywnie zweryfikowany w procesie rejestracji do Serwisu.
  7. Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie, utworzone zgodnie z punktem III. Regulaminu.
  8. Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie, który wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych, tj.: adresu e-mail, loginu i hasła oraz aktywacji, na zasadach określonych w punkcie III. Regulaminu.
  9. Login – identyfikator Użytkownika wybierany podczas Rejestracji, który w połączeniu z Hasłem umożliwia dostęp do Konta. Login powinien składać się z minimum 6 znaków i może zawierać cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki: „@” „.” „_” „-„.
  10. Hasło - ciąg znaków, ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający w połączeniu z Loginem dostęp do Konta. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków spośród liter i cyfr. Zalecane jest, aby hasło składało się z co najmniej dwóch grup symboli - cyfry, wielkie litery, małe litery, znaki specjalne np.: %^&+.
  11. Partner Handlowy – numeryczne oznaczenie Klienta nadawane Klientowi przez innogy Polska przy zawieraniu Umowy z innogy Polska, niezbędne do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych bilingowych. Numer Partnera Handlowego prezentowany jest na Umowie i dokumentach rozliczeniowych od innogy Polska.
  12. Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy - to ciąg znaków identyfikujących Klienta, przypisywany do Klienta podczas zawierania Umowy, niezbędny do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  13. Proces łączenia Konta - proces dodawania do Konta, na zasadach określonych w punkcie IV. Regulaminu, następujących danych:
   1. numeru Partnera Handlowego i numeru PESEL lub numeru NIP (zależy od danych wskazanych w Umowie) w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych billingowych Klienta,
   2. numeru Umowy w procesie zmiany sprzedawcy i numeru PESEL lub numeru NIP (zależy od danych wskazanych w Umowie) lub numeru Umowy w procesie zmiany w celu prezentacji w Serwisie statusu procesu zmiany sprzedawcy.
  14. Konto Umowy - reprezentuje w systemie rozliczeniowym innogy Polska Umowę (grupę Umów) i zawiera wszystkie Umowy Partnera Handlowego, z których rozliczenia wykazywane są wobec Klienta na wspólnym (jednym) dokumencie rozliczeniowym. Możliwa jest sytuacja, w której Klient posiada więcej niż jedno Konto Umowy w systemie innogy Polska, zależnie od stosunków umownych wiążących Klienta z innogy Polska, w tym trybu i okresu ich powstawania. Numer Konta Umowy prezentowany jest na dokumentach rozliczeniowych, wystawianych na rzecz Klienta przez innogy Polska.
  15. Dane billingowe - dane Klienta, obejmujące informacje dotyczące posiadanych Kont Umowy, punktów poboru energii elektrycznej, punktów poboru gazu oraz wysokości należności wynikających z dokumentów rozliczeniowych wystawianych Klientowi przez innogy Polska.
  16. Dokumenty Procesowe – zestaw dokumentów, na podstawie których Użytkownik zawiera Aneks do Umowy. W zależności od charakteru prawnego Użytkownika zestaw tych dokumentów obejmuje:
   1. w przypadku Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025) - Aneks, Regulamin produktu wraz z załącznikami, Formularz odstąpienia od Aneksu wraz z informacją o sposobie wykonania prawa do odstąpienia od Aneksu,
   2. w przypadku Użytkownika innego niż wskazany w pkt powyżej - Aneks, Regulamin produktu wraz z załącznikami, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocników Użytkownika (w przypadku, gdy przy zawarciu Aneksu w imieniu Użytkownika działa pełnomocnik, a zgodnie z przepisami prawa innogy Polska zobowiązana jest doręczyć Informację o przetwarzaniu danych osobowych).
  17. Salon innogy – miejsce bezpośredniej obsługi Klientów innogy Polska. Informacje, o aktualnych lokalizacjach Salonów innogy dostępne są w szczególności pod adresem www.innogy.pl.
  18. Centrum Kontaktu z Klientem – Centrum obsługi Klientów:
   • telefonicznie pod numerem: Klienci indywidualni - 22 821 46 46, małe i średnie przedsiębiorstwa - 22 821 46 40, duże przedsiębiorstwa 22 821 39 39;
   • korespondencyjnie na adres: Klienci indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa: innogy Polska S.A. ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa; duże przedsiębiorstwa innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,
   • e-mailowo na adres: informacja@innogy.com.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną na stronie internetowej https://moje.innogy.pl przez wypełnienie dedykowanego formularza. Formularz Rejestracji wymaga podania następujących danych Użytkownika: adresu e-mail Użytkownika, Loginu oraz Hasła.
  2. za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
  3. osobiście w Salonie innogy.
 2. Na podany w toku Rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym Konta.
 3. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą jej potwierdzenia przez skuteczne kliknięcie w link aktywacyjny.

IV. Proces łączenia Konta

 1. Łączenie Konta w Serwisie z Partnerem Handlowym lub Umową w procesie zmiany sprzedawcy następuje przez wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza łączenia.
 2. W formularzu łączenia Konta z Partnerem Handlowym Klient podaje Numer Partnera Handlowego i numer PESEL lub numer NIP.
 3. W formularzu łączenia Konta z Umową w Procesie Zmiany Sprzedawcy Klient podaje Numer Umowy w Procesie Zmiany Sprzedawcy i numer PESEL lub numer NIP.
 4. Użytkownik może dokonać łączenia swojego Konta z dowolną liczbą Partnerów Handlowych i Umów w Procesie Zmiany Sprzedawcy, stosownie do decyzji Użytkownika i łączących Użytkownika z innogy Polska stosunków umownych.
 5. Proces łączenia Konta może nastąpić:
  1. drogą elektroniczną po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem telefonicznego Centrum Kontaktu z Klientem lub
 6. osobiście w Salonie innogy, z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw, którym przydzielono opiekuna.

V. Funkcjonalności i usługi Serwisu

 1. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest w Serwisie, w zakładce Pomoc oraz na stronie http://www.innogy.pl/pl/moje-innogy
 2. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu, zakres usług oraz zakres funkcjonalny Serwisu może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie.
 3. Zmiana zakresu funkcjonalnego lub zakresu usług w Serwisie nie wymaga zmiany Regulaminu.
 4. innogy Polska zastrzega sobie prawo czasowego lub bezterminowego ograniczania, zawieszenia lub zmiany usług lub funkcjonalności Serwisu.
 5. W ramach Serwisu dostępne są m.in. następujące usługi i funkcjonalności (wyliczenie ma charakter poglądowy):
  1. Edycja danych podanych podczas Rejestracji: adresu e-mail, Loginu oraz Hasła;
  2. Wgląd i aktualizacja danych określonych w zawartej Umowie;
  3. Informacja o usługach, z których korzysta Użytkownik w ramach Umowy;
  4. Informacja o produktach nieenergetycznych, z których Użytkownik korzysta w ramach Umowy lub innej umowy zawartej przez Użytkownika z innogy Polska;
  5. Wgląd do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w formie elektronicznej;
  6. Wgląd do informacji o szczegółach rozliczeń, w tym do informacji o wysokości należności i terminach płatności;
  7. Dokonywanie płatności należności za pośrednictwem Serwisu;
  8. Wgląd do wykresów zużycia energii elektrycznej i zużycia gazu ziemnego;
  9. Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  10. Otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. usługa e-faktury) według zasad określonych w pkt V. ppkt 8. poniżej;
  11. Aktywacja i dezaktywacja dodatkowych (opcjonalnych) usług w Serwisie;
  12. Udostępnianie Konta na zasadach i w celu określonym w odrębnym regulaminie;
  13. Usługa e-odczyt na zasadach uregulowanych odrębnym regulaminem.
 6. Dla Użytkownika dostępne w ramach Serwisu są tylko dane zaciągnięte do Serwisu w ramach lub w związku z Procesem łączenia Konta. Do niektórych funkcjonalności Serwisu mogą mieć zastosowanie postanowienia odrębnych regulaminów, przy czym w zakresie nieobjętym tymi regulaminami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 7. Prezentacje danych w Serwisie, w tym prezentacje graficzne nie mogą służyć do weryfikacji danych podawanych przez innogy Polska na dokumentach rozliczeniowych. W przypadku różnic, nadrzędne są dane uwidocznione na oryginałach dokumentów rozliczeniowych. Jeśli dokumenty rozliczeniowe wystawiane są w formie elektronicznej, na zasadach określonych w pkt V. ppkt 8. poniżej, nadrzędne są dane uwidocznione na dokumentach rozliczeniowych wystawionych w formie elektronicznej jako e-faktura.
 8. Usługa e-faktury.
  1. Na zasadach określonych poniżej, Użytkownik może korzystać z usługi polegającej na udostępnianiu w Serwisie przez innogy Polska w formie elektronicznej, w formacie pdf, dokumentów rozliczeniowych z tytułu usługi świadczonej przez innogy Polska na rzecz Klienta w ramach Umowy (dalej zwanej jako usługa „e-faktury”).
  2. W ramach usługi e-faktury, w Serwisie udostępniane są następujące rodzaje dokumentów:
   1. faktura będąca fakturą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018.2174),
   2. faktura korygująca w rozumieniu art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018.2174),
   3. prognoza zużycia w rozumieniu Umowy.
  3. Warunkiem skorzystania z usługi e-faktury w ramach aktywnego Konta Umowy jest udzielenie przez uprawnionego Użytkownika zgody na wystawienie i udostępnienie w Serwisie e-faktury dla danego Konta Umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zgodą w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018.2174).
  4. Aktywowanie usługi e-faktury jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w ppkt 8.3. powyżej Regulaminu.
  5. Uprawniony Użytkownik może aktywować usługę e-faktury dla Konta Umowy w jeden z następujących sposobów:
   1. samodzielnie w Serwisie, w zakładce Produkty i usługi, postępując zgodnie z zawartymi w tej zakładce wskazówkami oraz na dedykowanym komponencie pop-up dostępnym po spełnieniu warunków technicznych do prezentacji komponentu;
   2. telefonicznie, przez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem, przez zlecenie pracownikowi Centrum Kontaktu z Klientem dokonania czynności faktycznej polegającej na aktywacji za uprawnionego Użytkownika usługi e-faktury w Serwisie dla wskazanego przez uprawnionego Użytkownika Konta Umowy;
   3. w Salonie innogy, przez zlecenie pracownikowi Salonu innogy dokonania czynności faktycznej polegającej na aktywacji za uprawnionego Użytkownika usługi e-faktury w Serwisie dla wskazanego przez uprawnionego Użytkownika Konta Umowy.
  6. W okresie, w którym usługa e-faktury dla Konta Umowy jest aktywna w rozumieniu Regulaminu, właściwe dla Konta Umowy dokumenty rozliczeniowe są udostępniane tylko w Serwisie i nie są doręczane w formie papierowej. Udostępnienie dokumentu w ramach usługi e-faktury następuje z chwilą jego wystawienia i utworzenia w formacie pdf przez innogy Polska, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na transfer dokumentu z systemów bilingowych do Serwisu. Dokumenty w formie e-faktury są dostępne dopóki Konto Umowy jest aktywne w Serwisie.
  7. Uprawniony Użytkownik może dezaktywować usługę e-faktury dla Konta Umowy w jeden z następujących sposobów:
   1. samodzielnie w Serwisie, w zakładce Produkty i usługi, postępując zgodnie z zawartymi w tej zakładce wskazówkami;
   2. telefonicznie, przez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem, przez zlecenie pracownikowi Centrum Kontaktu z Klientem dokonania czynności faktycznej polegającej na dezaktywacji za uprawnionego Użytkownika usługi e-faktury w Serwisie dla wskazanego przez uprawnionego Użytkownika Konta Umowy;
   3. w Salonie innogy, przez zlecenie pracownikowi Salonu innogy dokonania czynności faktycznej polegającej na dezaktywacji za uprawnionego Użytkownika usługi e-faktury w Serwisie dla wskazanego przez uprawnionego Użytkownika Konta Umowy.
  8. W okresie, w którym usługa e-faktury dla Konta Umowy nie jest aktywna w rozumieniu Regulaminu, udostępnione do czasu dezaktywacji usługi e-faktury dokumenty rozliczeniowe są nadal dostępne w Serwisie pod warunkiem aktywnego Konta Umowy w Serwisie.
  9. Od chwili dezaktywacji usługi e-faktury dla Konta Umowy dokumenty rozliczeniowe wystawione dla Konta Umowy będą doręczane w formie papierowej.
  10. Pod warunkiem obowiązywania zgody uprawnionego Użytkownika na otrzymywanie powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie, wyrażonej w sposób, o którym mowa w ppkt 8.12., poniżej, na adres e-mail podany w Serwisie w zakładce Ustawienia będą wysyłane powiadomienia o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury.
  11. Udzielenie zgody, o której mowa w ppkt 8.10. jest dobrowolne, a otrzymywanie powiadomień nie jest niezbędne dla korzystania z usługi e-faktury. Wyrażenie i odwołanie zgody na otrzymywanie powiadomień może nastąpić w dowolnym momencie.
  12. Udzielenie zgody na otrzymywanie powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
   1. samodzielnie w Serwisie, w zakładce Produkty i usługi, postępując zgodnie z zawartymi w tej zakładce wskazówkami;
   2. telefonicznie, przez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem, przez zlecenie pracownikowi Centrum Kontaktu z Klientem dokonania czynności faktycznej polegającej na aktywacji za uprawnionego Użytkownika powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie;
   3. w Salonie innogy, przez zlecenie pracownikowi Salonu innogy dokonania czynności faktycznej polegającej na aktywacji za uprawnionego Użytkownika powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie.
  13. Odwołanie zgody na otrzymywanie powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
   1. samodzielnie w Serwisie, w zakładce Produkty i usługi, postępując zgodnie z zawartymi w tej zakładce wskazówkami;
   2. telefonicznie, przez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem, przez zlecenie pracownikowi Centrum Kontaktu z Klientem dokonania czynności faktycznej polegającej na dezaktywacji za uprawnionego Użytkownika powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie;
   3. w Salonie innogy, przez zlecenie pracownikowi Salonu innogy dokonania czynności faktycznej polegającej na dezaktywacji za uprawnionego Użytkownika powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie.
  14. W razie nieudostępnienia dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury dla Konta Umowy w Serwisie w terminie, w którym dany dokument rozliczeniowy jest udostępniany przez innogy Polska lub w razie problemów technicznych z dostępem do dokumentu rozliczeniowego udostępnionego w ramach usługi e-faktury, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym innogy Polska za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie, w trakcie wizyty w Salonie innogy lub w drodze kontaktu z Centrum Kontaktu z Klientem.
  15. Gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią innogy Polska wystawienie lub udostępnienie dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury, dokument rozliczeniowy zostanie wystawiony i doręczony w formie papierowej.
  16. W przypadku rozwiązania Umowy, dokument rozliczeniowy obejmujący rozliczenie końcowe w ramach Umowy zostanie wystawiony i doręczony w formie papierowej.
  17. Przed rozwiązaniem Umowy lub dezaktywacją Konta Umowy w Serwisie, zaleca się pobranie przez Użytkownika z Serwisu udostępnionych dla Konta Umowy dokumentów rozliczeniowych.
  18. W przypadku dezaktywacji usługi e-faktury, ponowna aktywacja usługi e-faktury może nastąpić na zasadach określonych w pkt. V. ppkt 8.5. Regulaminu.
  19. W przypadku odwołania zgody na otrzymywanie powiadomień o udostępnieniu dokumentu rozliczeniowego w ramach usługi e-faktury w Serwisie, ponowne udzielenie zgody może nastąpić na zasadach określonych w pkt V. ppkt 8.12. Regulaminu.

VI. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie wiąże się z pobieraniem przez innogy Polska opłat z tego tytułu.
 2. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla obszaru Polski.
 3. innogy Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji lub konserwacji.
 4. innogy Polska jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego przez osoby niepełnoletnie, w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, zostanie niezwłocznie zablokowany dostęp do danych tej Umowy w Serwisie.
 6. Na adres e-mail podany przy Rejestracji lub w toku korzystania z Serwisu przesyłane będą informacje wskazane wprost w Regulaminie, a także związane z kwestiami informacyjnymi, technicznymi czy obsługowymi Serwisu. W przypadku aktywowania przez Użytkownika opcjonalnych usług w Serwisie (na przykład przez wyrażenie zgód w zakładce Umowy i dane w sekcji Zgody), przesyłane będą również informacje wskazane w opisie takiej usługi.

VII. Proces zmiany warunków Umowy przez Serwis Moje innogy

 1. W ramach Serwisu, Klient może otrzymać ofertę w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej lub najmu produktów nieenergetycznych. Udostępnione Klientowi oferty widoczne są w Serwisie za pośrednictwem notyfikacji systemowej oraz informacji w formie stosownego dostępnego w tym celu przycisku.
 2. Skorzystanie z oferty dostępnej w Serwisie jest dobrowolne i przysługuje każdemu Klientowi spełniającemu łącznie następujące przesłanki:
  1. Klient jest stroną zawartej z innogy Polska kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji;
  2. Umowa, do której miałby zostać zawarty Aneks nie jest w trakcie okresu wypowiedzenia lub - w przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony - czas pozostający do końca czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta nie wynosi 14 dni albo krócej;
  3. Klient nie wystąpił do innogy Polska o ofertę dotyczącą Umowy, do której miałby zostać zawarty Aneks lub Klientowi nie została złożona przez innogy Polska oferta dotycząca Umowy, do której miałby zostać zawarty Aneks, której Klient jeszcze nie przyjął, a termin na przyjęcie przez Klienta oferty jeszcze nie upłynął;
  4. innogy Polska posiada dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Aneksu takie jak w szczególności imię i nazwisko/nazwa firmy, adres Punktu Poboru Energii, numer PESEL/NIP. W przypadku braku danych osobowych Klienta niezbędnych do zawarcia Aneksu, w Serwisie zostanie zaprezentowana informacja o konieczności skontaktowania się z Obsługą Klienta w celu uzupełnienia przez Klienta wymaganych danych.
  5. Klient spełnia dodatkowe przesłanki wskazane w treści danej oferty.
 3. Do zawarcia Aneksu za pośrednictwem Serwisu uprawniony jest jedynie Użytkownik będący Klientem innogy Polska lub Użytkownik umocowany do zawarcia Aneksu w imieniu Klienta innogy Polska. Przystępując do zawarcia Aneksu, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Aneksu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
 4. Proces zawarcia Aneksu przebiega w następujących krokach:
  1. Zapoznanie się Użytkownika z ofertą w Serwisie – po kliknięciu w stosowny, dostępny w tym celu przycisk. Użytkownik zostaje przekierowany na ekran prezentacji dostępnych ofert. Na ekranie prezentacji ofert(y) Użytkownik może wybrać ofertę / jedną z prezentowanych ofert przez kliknięcie stosownego przycisku dostępnego w tym celu, a następnie kliknięcie przycisku przenoszącego na kolejny ekran.
  2. Ekran konfiguracji oferty dodatkowej do oferty na sprzedaż energii elektrycznej – po wybraniu oferty/jednej z ofert na sprzedaż energii elektrycznej, której elementem jest oferta dodatkowa energetyczna lub nieenergetyczna, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę konfiguracji tej oferty dodatkowej. Użytkownik może zdefiniować parametry oferty dodatkowej (takie jak w szczególności liczba sztuk lub model) oraz wskazać adres dostawy (wraz z numerem telefonu komórkowego) na jaki innogy Polska S.A. dokona ewentualnej dostawy na rzecz Klienta wynikającej z wybranej przez Klienta oferty dodatkowej.
  3. Podsumowanie wybranej przez Użytkownika oferty – po wybraniu oferty / jednej z ofert, Użytkownik zostaje przekierowany na ekran podsumowania wybranej oferty, gdzie udostępnione zostają Użytkownikowi Dokumenty Procesowe, podsumowanie zawartych na Umowie danych Użytkownika, w tym danych kontaktowych oraz możliwość udzielenia zgody na aktywację usługi e-faktura. Ponadto, Użytkownikowi niebędącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025) udostępniona jest również sekcja umożliwiająca dodanie informacji o przedstawicielu Użytkownika zawierającym w jego imieniu Aneks (dane do uzupełnienia w takim przypadku: imię, nazwisko, a dodatkowo konieczność dołączenia skanu dokumentu pełnomocnictwa). W ramach wskazanej sekcji, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o umocowaniu do zawarcia Aneksu.
  4. Podsumowanie dotychczasowych czynności i poinformowanie Użytkownika o dalszych krokach niezbędnych do zawarcia Aneksu – po kliknięciu na ekranie podsumowania oferty (pkt c.) w przycisk przenoszący Użytkownika na ekran kolejny, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia przez innogy Polska zapytania o ofertę oraz informacje dotyczące dalszego przebiegu procesu.
  5. Zapoznanie się z Dokumentami Procesowymi przesłanymi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika – na podany w Serwisie adres email Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podsumowanie wybranej oferty, Dokumenty Procesowe oraz link umożliwiający akceptację przez Użytkownika warunków Aneksu oznaczony przyciskiem „Zawieram aneks z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Zawarcie Aneksu – w przypadku woli zawarcia Aneksu na przesłanych Użytkownikowi warunkach, Użytkownik akceptuje ofertę złożoną Użytkownikowi przez innogy Polska przez naciśnięcie przycisku „Zawieram aneks z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie w link opatrzony przyciskiem „Zawieram aneks z obowiązkiem zapłaty” powoduje przejście na stronę logowania do Serwisu. Z momentem poprawnego zalogowania do Serwisu przez Użytkownika następuje zawarcie Aneksu na warunkach wskazanych w przesłanej Użytkownikowi wiadomości elektronicznej. Po poprawnym zalogowaniu do Serwisu, Użytkownik otrzymuje, widoczny w Serwisie, komunikat systemowy o zawarciu Aneksu.
  7. Potwierdzenie zawarcia Aneksu przez innogy Polska – niezwłocznie po zawarciu Aneksu w sposób określony powyżej, na adres wskazany w Serwisie przez Użytkownika i wykorzystany do wysłania wiadomości opisanej w lit. e. powyżej wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca zawarcie Aneksu, w tym datę zawarcia Aneksu.
 5. innogy Polska jest związana ofertą przesłaną na adres mailowy wskazany przez Użytkownika (to znaczy Użytkownik może zawrzeć Aneks na warunkach określonych w ofercie) przez okres wskazany w wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 4 lit. e. powyżej.
 6. Dane o złożonej Użytkownikowi ofercie, przesłanej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika w Serwisie, są widoczne w zakładce „Umowy i dane” przez okres wskazany w wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 4 lit. e. powyżej albo do momentu zawarcia Aneksu.
 7. Po zawarciu Aneksu (o ile do zawarcia Aneksu dojdzie), w Serwisie, w zakładce „Umowy i dane” udostępniona zostanie informacja o zawartym Aneksie wraz z Dokumentami Procesowymi.
 8. Klient zostanie poinformowany o upływie terminu związania ofertą (to znaczy upływie terminu na zawarcie Aneksu na warunkach określonych w ofercie) jeden dzień po tym terminie.
 9. innogy Polska zastrzega, że czas wysłania przez innogy Polska jakiejkolwiek wiadomości elektronicznej do Użytkownika w procesie zmiany warunków Umowy, może wynosić do 2 dni roboczych od momentu działania Użytkownika w Serwisie skutkującego, zgodnie z pkt a.-f. powyżej wysłaniem wiadomości elektronicznej do Użytkownika.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. innogy Polska jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).
 2. Podczas przekazywania przez Użytkownika danych osobowych na cele związane Rejestracją lub Procesem łączenia Konta, innogy Polska przekazuje Użytkownikowi wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w formie umożliwiającej ich zapisanie na nośniku danych Użytkownika i umożliwiającej wydrukowanie, jak również ustawicznie udostępnia te dane w stopce strony Serwisu pod nazwą Obowiązek Informacyjny. W przypadku Użytkownika, który nie dokona Procesu łączenia Konta, powyższe informacje przekazywane są jednorazowo w toku Rejestracji lub pierwszego logowania w przypadku zmiany tych informacji.
 3. innogy Polska S.A. przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, również po skorzystaniu przez Klienta z prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również przed udzieleniem przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zgód na przetwarzanie jego danych osobowych na cele określone w treści zgód dostępnych w zakładce Umowy i dane w sekcji Zgody.

IX. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Klientowi, który:

  (1) nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

  (2) i który zarazem ukończył Proces łączenia Konta,
  w ramach funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem umożliwia się korzystanie z następujących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych polegające na otrzymaniu kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (tzw. ekstrakcja);
  2. prawo sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo wyrażenia lub cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w treści każdej ze zgód;
  4. prawo wniesienia, za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

  Do powyższych funkcjonalności odpowiednio stosuje się pkt V. ppkt 1 - 4 Regulaminu.

 2. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt IX. ppkt 1, nieprowadzącego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Serwisu z prawa dostępu do danych i otrzymania kopii danych osobowych, poprzez Serwis należy skorzystać z linku: https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Ekstrakt-danych i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie. Dane są udostępnione w formie wygenerowanego automatycznie pliku, do którego adres zostanie Klientowi przekazany za pośrednictwem e-mail i będzie wymagał autoryzacji poprzez sms. Wygenerowany plik nadaje się do wielokrotnego odtworzenia i zapisu, a dostępny jest pod wygenerowanym adresem przez 30 dni od dnia jego wygenerowania.
 3. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt IX. ppkt 1, prowadzącego działalność gospodarczą, z prawa dostępu do danych i otrzymania kopii danych osobowych należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: WNIOSEK O EKSTRAKT (KOPIĘ DANYCH) i złożyć go za pośrednictwem Centrum kontaktu.
 4. W celu skorzystania za pośrednictwem Serwisu z prawa sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, po zalogowaniu do Serwisu, należy wejść w zakładkę Umowy i dane w sekcji Dane klienta, wprowadzić na formularzu prawidłowe dane osobowe w miejsce nieprawidłowych oraz zaakceptować zmianę. W przypadku skorzystania za pośrednictwem Serwisu z prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, należy postępować zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, z tym zastrzeżeniem, że nowe dane osobowe wprowadzane są w puste pola formularza. Sprostowanie lub uzupełnienie następuje automatycznie przez ujawnienie nowych lub sprostowanych danych w zakładce Umowy i dane w sekcji Dane Klienta, jak również przez odnotowanie tej operacji w zakładce Ustawienia w sekcji Historia konta.
 5. innogy Polska zastrzega sobie możliwość ograniczenia rodzajów danych osobowych, o których sprostowanie lub uzupełnienie można wystąpić za pośrednictwem Serwisu.
 6. Każdy Klient uprawniony jest również za pośrednictwem Serwisu w zakładce Umowy i dane w sekcji Zgody do:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w treści każdej ze zgód;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w treści zgody uprzednio wyrażonej.

  Z każdego z powyższych uprawnień można skorzystać przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w zakładce Umowy i dane w sekcji Zgody.

 7. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt IX. ppkt 1, nieprowadzącego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Serwisu z prawa do przeniesienia danych, które przetwarzamy, poprzez Serwis należy skorzystać z linka: https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Przeniesienie-danych i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie. Dane są udostępnione w formie wygenerowanego automatycznie pliku, do którego link zostanie przekazany nowemu Administratorowi za pośrednictwem e-mail i będzie wymagał autoryzacji poprzez sms. W procesie należy wskazać dane nowego administratora w formularzu dostępnym pod linkiem https://moje.innogy.pl/Wnioski/Zloz-wniosek/Przeniesienie-danych. Wygenerowany plik nadaje się do wielokrotnego odtworzenia i zapisu, a dostępny jest pod wygenerowanym adresem przez 30 dni od dnia jego wygenerowania.
 8. W celu skorzystania przez Klienta, o którym mowa w pkt IX. ppkt 1, prowadzącego działalność gospodarczą, z prawa do przeniesienia danych, które przetwarzamy, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH DO NOWEGO ADMINISTRATORA i złożyć go za pośrednictwem Centrum kontaktu.
 9. Prawo do korzystania z praw określonych w ppkt. 1 powyżej za pośrednictwem Serwisu nie wyłącza lub ogranicza praw Klienta do korzystania z tych lub innych uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem innych form kontaktu z innogy Polska, w tym poprzez kontakt z Centrum Kontaktu.

X. Prawo do blokady lub usunięcia Konta

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu uprawniony jest w każdym momencie do dezaktywowania Konta, kierując żądanie przez formularz kontaktowy w Serwisie lub przez Centrum kontaktu z Klientem.
 2. W razie blokady Konta przez Użytkownika, konto zostanie dezaktywowane, co uniemożliwi dostęp do Serwisu. Dostęp do takiego konta może zostać przywrócony przez skierowanie prośby do Centrum kontaktu z Klientem.
 3. W przypadku braku wniosku o przywrócenie dostępu do Konta, blokada Konta będzie utrzymana do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika, a w przypadku nieusunięcia Konta - do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika z tytułu zawartych przez Użytkownika umów z innogy Polska lub związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w Serwisie Moje innogy, chyba że Użytkownik wniesie sprzeciw określony w pkt IX ppkt 1.2 lit. d) Regulaminu. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu uprawniony jest w każdym momencie do usunięcia Konta, kierując żądanie przez formularz kontaktowy w Serwisie lub przez Centrum kontaktu z Klientem.
 4. W razie usunięcia Konta przez Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do Serwisu, a innogy Polska przestaje przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu.
 5. Usunięcie Konta może nastąpić również w przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na cele związane ze świadczeniem na jego rzecz usług drogą elektroniczną, ponieważ warunkiem korzystania z Serwisu jest możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez innogy Polska na cele związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik może złożyć przez kontakt z Centrum Kontaktu z Klientem. Skorzystanie przez Użytkownika z prawa do ograniczenia przetwarzania danych następuje w przypadkach określonych w informacji przekazywanej zgodnie z pkt VIII ppkt 2 lub 3 Regulaminu i - zależnie od przypadku - ograniczenie przetwarzania danych osobowych w Serwisie może spowodować blokadę Konta, usunięcie Konta lub niedostępność pełnej funkcjonalności Serwisu.
 6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej będzie niejednoznaczny, zwłaszcza, jeżeli nie będzie wiadome w jakim zakresie Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź z jakiego uprawnienia związanego z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik chce skorzystać, innogy Polska skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia treści żądania Użytkownika. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na cele związane ze świadczeniem na jego rzecz usługi drogą elektroniczną w zakresie Serwisu wobec zaistnienia jednego z przypadków określonych w informacji przekazywanej zgodnie z pkt VIII ppkt lub 3 Regulaminu, Konto to zostanie odpowiednio zablokowane, usunięte lub nastąpi ograniczenie pełnej funkcjonalności Serwisu, zaś innogy Polska przestanie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu, za wyjątkiem przechowywania w przypadku blokady Konta lub ograniczenia dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu. Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany o konsekwencjach swojego żądania.
 7. W przypadku Użytkownika, który nie dokonał Procesu łączenia Konta, Konto ulega automatycznemu usunięciu po upływie 6 miesięcy od daty Rejestracji.

XI. Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dyspozycje, które zostały złożone i zrealizowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hasło i Login, PESEL lub NIP, numer Partnera Handlowego lub numer Umowy przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych osobowych tylko do pól do tego celu przeznaczonych.
 5. Klient lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Serwisu przez osoby niepowołane, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, numeru PESEL (albo numeru NIP), numeru Partnera Handlowego lub numeru Umowy, jeśli Klient lub Użytkownik nie dochował należytej staranności lub ostrożności w zapewnieniu ich bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli prawidłowości wykonania wprowadzonych w Serwisie dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, do kontaktu z innogy Polska poprzez Centrum kontaktu z Klientem.
 7. Zakazane jest nadużywanie Serwisu lub innych środków komunikacji elektronicznej innogy Polska, jak też dostarczanie do lub za ich pośrednictwem treści:
  1. bezprawnych, w tym naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje czy prawa lub dobra osobiste;
  2. powodujących przeciążenie lub utrudnienia w pracy systemów, w tym systemów teleinformatycznych innogy Polska w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).

XII. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności lub usług Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. najnowsze wersje przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 480 pikseli;
  3. instalacja dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu;
  4. dostęp do Internetu.
 2. innogy Polska nie kontroluje środowiska informatycznego po stronie Użytkownika, w tym problemów lub ograniczeń technicznych oprogramowania lub sprzętu komputerowego, a które w szczególności uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w całości lub w części.
 3. Konieczne jest upewnienie się przez Użytkownika we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko czy środowisko informatyczne Użytkownika jest odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.

XIII. Informacje, Zgłaszanie Uwag i Reklamacji

 1. Klient może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Serwisem za pomocą formularza do kontaktu z innogy Polska, dostępnego w ramach Serwisu lub za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem.
 2. Zapytania, uwagi lub reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, numer Partnera Handlowego i dokładny adres nadawcy (nie dotyczy formy kontaktu za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu), jak również dokładny opis i powód zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, przy czym Reklamacje będą rozpoznawane na warunkach i w terminie, określonych w Umowie.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. innogy Polska zastrzega prawo zmiany Regulaminu. W zakresie postanowień dotyczących Klientów zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, a także mające wpływ na Serwis: zmiany w systemie teleinformatycznym, informatycznym, zmiany w innogy Polska lub zmiany w ofercie lub usługach.
 2. O zmianie Regulaminu, innogy Polska poinformuje na stronie internetowej, w Serwisie lub za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika podanego w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali aktualną wersję Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory wynikające z korzystania z Serwisu lub związane z Serwisem będą rozpatrywane w ramach jurysdykcji sądów polskich, przez właściwy sąd powszechny.