Polityka prywatności, bezpieczeństwa oraz cookies

W tym miejscu wyjaśniamy obowiązujące u Administratora zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Jeśli Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą udostępniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez Użytkownika do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Pliki cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies używane na naszych stronach nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na naszych stronach nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie Plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu, nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony internetowej jak na przykład zapamiętanie nazwy Użytkownika przy logowaniu do serwisu transakcyjnego. Celem tej funkcji jest umożliwienie automatycznego uzupełnienia pola nazwy Użytkownika na jego urządzeniu przy ponownym uruchomieniu Aplikacji. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu. Aby usunąć nazwę Użytkownika należy zaznaczyć zapamiętaną już nazwę a następnie z menu wybrać opcję "Usuń użytkownika".

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w nastepujący sposób:

1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.

2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".

3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".

4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookies".

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcję". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Prywatność i bezpieczeństwo

Naszym celem jest umacnianie zaufania do Administratora poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych Administratorowi informacji. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania swoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom finansowym.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych tj. nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ustawami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.

U Administratora obowiązuje zasada uznająca ochronę danych osobowych Użytkownika, jako sprawę o najwyższym znaczeniu. Z tego względu, poprzez naszą stronę nie gromadzimy bez wiedzy Użytkownika żadnych danych, w tym danych osobowych. Użytkownik decyduje o tym czy np. w ramach rejestracji, ankiety itp., dane te mają zostać udostępnione Administratorowi czy też nie.

Dane Użytkownika będą skrupulatnie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją, nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem. Administrator gwarantuje wgląd oraz możliwość weryfikacji przekazanych danych, szczególnie danych osobowych. Zobowiązujemy się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim lub wykorzystywać ich w inny sposób. odmowa wyrażenia przez Użytkownika zgody na przekazywanie informacji dotyczących danych osobowych jest możliwa w każdej chwili.

Dzieci nie powinny bez zezwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na strony internetowe Serwisu. Administrator zwraca wszystkim rodzicom i opiekunom uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi w Internecie.

Administrator wykorzystuje Państwa dane do tego, aby odpowiedzieć na zapytania, opracować zlecenia lub umożliwić Państwu dostęp do specjalnych informacji lub ofert oraz umożliwić korzystanie z naszych usług. Ochronie podlegają także dane przekazane za pomocą formularzy interaktywnych, korespondencji e-mailowej itp.

Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu opisane jest w Regulaminie Mojego innogy. Akceptacja tego regulaminu jest warunkiem korzystania z usług serwisu Moje innogy.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późń.zm.) Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:

1. Telefonu:

Klient Indywidualny: 22 821 46 46

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (miesięczne zużycie energii poniżej 200 MWh/ mies., miesięczna wartość faktury za energię elektryczną poniżej 10 000 zł): 22 821 46 40

Duże Przedsiębiorstwa (miesięczne zużycie energii powyżej 200 MWh/ mies., miesięczna wartość faktury za energię elektryczną powyżej 10 000 zł): 22 821 39 39

2. E-mail:

Klient Indywidualny: informacja@innogy.com

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (miesięczne zużycie energii poniżej 200 MWh/ mies., miesięczna wartość faktury za energię elektryczną poniżej 10 000 zł): infobiznes@innogy.com

Duże Przedsiębiorstwa (miesięczne zużycie energii powyżej 200 MWh/ mies., miesięczna wartość faktury za energię elektryczną powyżej 10 000 zł): biznes@innogy.com

3. Serwisu Moje innogy moje.innogy.pl

4. Salonów innogy – Klienci Indywidualni oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

5. Opiekuna Biznesowego – Duże Przedsiębiorstwa